سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
0
0

ایمنی در جایگاه های سوخت

4618 بازدید

جایگاه داران و کارکنان پمپ های بنزین حتما می بایست نسبت به نکات زیر آگاهی کامل داشته باشند وموارد زیر را رعایت کنند تا از بروز حوادف ناگوار و آتش سوزی های سهمگین پیشگیری به عمل آید :

 

 • حتي المقدور بايد سعي شود كه در حاشيه و اطـراف جايگاههـاي سـوخت رسـاني از احـداث تصرفاتي كه داراي گردش جمعيتي و رفت و آمد زياد ميباشند خودداري گردد.
 • جايگاههاي سوخت رساني (حداقل)در شعاع 30 متري خود بايد داراي حريم ايمنـي بـوده ودر اين شعاع هيچگونه تصرفاتي احداث نشده و وجود نداشته باشد.
 • در صورت وجود هرگونه تصرفي در خارج محدوده شعاع حريم ايمني، درب عبـور و مـرور و يا پنجره اينگونه تصرفات نبايد در فضاي مشرف به جايگاه سوخت رساني احداث شـده يـا بازگردد.
 • تأسيسات دفتري جايگاههـاي سـوخت رسـاني حتـي المقـدور در محلـي از محوطـه جايگـاه احداث گردد كه خروج كاركنان آن به سرعت و سهولت امكان پذير باشد.
 • كليه جايگاههاي سوخت رساني بايـد ضـرورتأ بـه سيـستم ارتينـگ مطمـئن و برابـر ضـوابط استاندارد ، به نحوي كـه كليـه وسـايل و ادوات پمپـاژ و سـايبان و ديگـر تجهيـزات فلـزي و رساناي جايگاه را پوشش دهد- مجهز باشند.
 • به منظور اطمينان از سلامت و كارآئي سيستم ارتينـگ (Earthing) جايگاههـا بايـد بطـور دقيـق و مـنظم مورد بازبيني و كنترل دوره اي توسط افراد مسئول و ذيصلاح قرار گرفته و گزارش مربوطـه در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.
 • كانالهاي كـف جايگـاه بايـستي كـاملأ از ماسـه مملـو بـوده و در صـورت بررسـي و مـشاهده هرگونه فضاي خالي فورأ آنرا با ماسه پر نمايند.
 • روشنايي جايگاه بايد د رداخل حفاظهاي ضد جرقه قرار داشته و كليد قطع و وصـل آنهـا در جعبه هاي استاندارد در محل دفتر جايگاه قرار داشته باشد.
 • كليه سيم كشي هاي برق تلمبه ها اعم از داخل كانال و يا داخـل تلمبـه هـا بايـستي از داخـللوله فلزي كه فاقد هر گونه ارتباطي از محل اتصالها با خارج مـي باشـند عبـور كـرده باشـد و جعبه تقسيم ها نيز بايد ضد حريق باشد.
 • لوله ها و سيم هاي اتصال زمين جايگاهها (ارت) بايد مرتبأ مورد بازديـد مـسئولين ايمنـي و تعميرات قرار گرفته و سيم هاي اتصال نبايد در هيچ نقطه اي دچار پارگي يا گـره خـوردگي شده باشد و محل اتصال آنها بايد با بست مخصوص بسته شود.
 • خودروهاي مخمصوص حمل سوخت بايد در هنگـام تخليـه سـوخت بـه نحـوي خـودرو را درجايگاه مخصوص تخليه پارك نمايند كه سر اتومبيل بطرف معبر خروجي جايگاه قرار داشته باشد تا در مواقع ضرورت به سهولت امكان خروج آن ميسر باشد.
 • راننده خودروهاي حامل سوخت بايـد قبـل از شـروع بـه تخليـه از اسـتقرار كامـل و مطمـئن خودرو اطمينان داشته و تا پايان عمليات تخليه در محل استقرار راننده حضور داشته باشد.
 • مسئول تخليه موظف است قبل از تخليه سوخت نسبت بـه اتـصال سيـستم ارتينـگ اقـدام و ازمحكم بودن آن مطمئن گردد.
 • لوله هاي خرطومي تخليه بايستي حداقل هر سه ماه يكبار توسط مسئولين تعميرات و ايمنـي دقيقأ مورد آزمايش قرار گرفتـه و از سـلامت بـودن آنهـا اطمينـان حاصـل شـود و گـزارش بازبيني و كنترل توسط آزمايش گيرندگان با ذكر تاريخ در دفتر مربوطه ثبت گردد.
 • از بكارگيري هر نو ع منابع حرارتي با شعله عريان در اينگونـه امـاكن بايـد جـدأ خـودداري گردد.
 • نصب تابلوهاي عدم استعمال دخانيات و علائم هشدار دهنده بطوريكه بسهولت قابل رويـت عموم باشد در محل جايگاه ضروري است.
 • ايزوله كردن مخازن زيرزميني و تجهيز آنها به لوله خـروج گـاز بـا ارتفـاع مناسـب بـا بنـايجايگاه ضروري است.
 • دفن مخازن سوخت با توجه به استانداردها و ضـوابط ايمنـي موجـود از جملـه ايجـاد اتاقـكمناسب دسترسي و چاه فروكش بايد صورت پذيرد.
 • ايجاد كانالهاي مناسب د راطراف جايگاه جهت هدايت مواد سوختي سرريز شده احتمالي بـه سپتينگي كه به همين منظور بايستي تعبيه گردد ضرورت دارد.
 • در تعبيه كانالها و سپتينگ مزبور بايد دقت گردد كه آنها به هيچ نحو با آبروهاي خيابـاني و مجاري آب محلي و زيرزميني مرتبط نگردد.
 • رعايت نظافت مداوم كف جايگاه و رفع آلودگي هاي مواد سوختي و ضايعات بسيار ضرورياست.
 • پرسنل جايگاه بايستي در هنگام كار از لباسهاي نخي ضد جرقه و كفشهاي بدون ميخ و ايمناستفاده نمايند.
 • جايگاه سوخت رساني بايد ضرورتأ داراي تأئيديه و مجوز ايمني از سـازمان آتـش نـشاني و مراجع ذيربط بوده وطبعأ صدور تأئيديه مزبور منوط به طراحي و اجراي دقيق سيستم ايمنـي مناسب برابر ضوابط استاندارد خواهد بود.
 • وجود خاموش كننده هاي پودري و ديگر خاموش كننده هاي مـورد نيـاز متناسـب بـا حجـممحيط به نحوي كه قابل دسترسي سهل در مواقع اضطراري باشد ضروري است.
 • سيستم ايمني تعبيه شده در جايگاه اعم از اعلام و اطفـاء حريـق و خـصوصأ خـاموش كننـدههاي مورد نياز ب ايد توسط افراد ذيصلاح مورد كنتـرل دوره اي قـرار گرفتـه و داراي تأئيديـهمربوطه باشد.
 • كليه پرسنل جايگاه بايد داراي آشناي كامل با نحوه اسـتفاده از سيـستم ايمنـي و تجهيـزاتاطفائي تعبيه شده در جايگاه بوده و لزومأ و حداقل داراي گواهينامه شركت در دوره مقدماتيآموزش ايمني با گرايش آتش نشاني از مرجع ذيصلاح (آتش نشاني) باشند.

 

[alert type=”info”]منبع : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران[/alert]

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://nejatgar.com/?p=715
اشتراک گذاری:
سینا
نجاتگر :: حاصل سال ها تلاش تیم امدادی نجاتگر براي ارتقای مهارت های امداد و نجات شما
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد ایمنی در جایگاه های سوخت

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.