آمار مبتلایان کرونا در کشور بحرانی است . کرونا را جدی بگیریم و #ماسک_بزنیم
آمار مبتلایان کرونا در کشور بحرانی است . کرونا را جدی بگیریم و #ماسک_بزنیم
0
0

ایمنی در جایگاه های سوخت

608 بازدید

جایگاه داران و کارکنان پمپ های بنزین حتما می بایست نسبت به نکات زیر آگاهی کامل داشته باشند وموارد زیر را رعایت کنند تا از بروز حوادف ناگوار و آتش سوزی های سهمگین پیشگیری به عمل آید :

 

 • حتی المقدور باید سعی شود که در حاشیه و اطـراف جایگاههـای سـوخت رسـانی از احـداث تصرفاتی که دارای گردش جمعیتی و رفت و آمد زیاد میباشند خودداری گردد.
 • جایگاههای سوخت رسانی (حداقل)در شعاع ۳۰ متری خود باید دارای حریم ایمنـی بـوده ودر این شعاع هیچگونه تصرفاتی احداث نشده و وجود نداشته باشد.
 • در صورت وجود هرگونه تصرفی در خارج محدوده شعاع حریم ایمنی، درب عبـور و مـرور و یا پنجره اینگونه تصرفات نباید در فضای مشرف به جایگاه سوخت رسانی احداث شـده یـا بازگردد.
 • تأسیسات دفتری جایگاههـای سـوخت رسـانی حتـی المقـدور در محلـی از محوطـه جایگـاه احداث گردد که خروج کارکنان آن به سرعت و سهولت امکان پذیر باشد.
 • کلیه جایگاههای سوخت رسانی بایـد ضـرورتأ بـه سیـستم ارتینـگ مطمـئن و برابـر ضـوابط استاندارد ، به نحوی کـه کلیـه وسـایل و ادوات پمپـاژ و سـایبان و دیگـر تجهیـزات فلـزی و رسانای جایگاه را پوشش دهد- مجهز باشند.
 • به منظور اطمینان از سلامت و کارآئی سیستم ارتینـگ (Earthing) جایگاههـا بایـد بطـور دقیـق و مـنظم مورد بازبینی و کنترل دوره ای توسط افراد مسئول و ذیصلاح قرار گرفته و گزارش مربوطـه در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.
 • کانالهای کـف جایگـاه بایـستی کـاملأ از ماسـه مملـو بـوده و در صـورت بررسـی و مـشاهده هرگونه فضای خالی فورأ آنرا با ماسه پر نمایند.
 • روشنایی جایگاه باید د رداخل حفاظهای ضد جرقه قرار داشته و کلید قطع و وصـل آنهـا در جعبه های استاندارد در محل دفتر جایگاه قرار داشته باشد.
 • کلیه سیم کشی های برق تلمبه ها اعم از داخل کانال و یا داخـل تلمبـه هـا بایـستی از داخـللوله فلزی که فاقد هر گونه ارتباطی از محل اتصالها با خارج مـی باشـند عبـور کـرده باشـد و جعبه تقسیم ها نیز باید ضد حریق باشد.
 • لوله ها و سیم های اتصال زمین جایگاهها (ارت) باید مرتبأ مورد بازدیـد مـسئولین ایمنـی و تعمیرات قرار گرفته و سیم های اتصال نباید در هیچ نقطه ای دچار پارگی یا گـره خـوردگی شده باشد و محل اتصال آنها باید با بست مخصوص بسته شود.
 • خودروهای مخمصوص حمل سوخت باید در هنگـام تخلیـه سـوخت بـه نحـوی خـودرو را درجایگاه مخصوص تخلیه پارک نمایند که سر اتومبیل بطرف معبر خروجی جایگاه قرار داشته باشد تا در مواقع ضرورت به سهولت امکان خروج آن میسر باشد.
 • راننده خودروهای حامل سوخت بایـد قبـل از شـروع بـه تخلیـه از اسـتقرار کامـل و مطمـئن خودرو اطمینان داشته و تا پایان عملیات تخلیه در محل استقرار راننده حضور داشته باشد.
 • مسئول تخلیه موظف است قبل از تخلیه سوخت نسبت بـه اتـصال سیـستم ارتینـگ اقـدام و ازمحکم بودن آن مطمئن گردد.
 • لوله های خرطومی تخلیه بایستی حداقل هر سه ماه یکبار توسط مسئولین تعمیرات و ایمنـی دقیقأ مورد آزمایش قرار گرفتـه و از سـلامت بـودن آنهـا اطمینـان حاصـل شـود و گـزارش بازبینی و کنترل توسط آزمایش گیرندگان با ذکر تاریخ در دفتر مربوطه ثبت گردد.
 • از بکارگیری هر نو ع منابع حرارتی با شعله عریان در اینگونـه امـاکن بایـد جـدأ خـودداری گردد.
 • نصب تابلوهای عدم استعمال دخانیات و علائم هشدار دهنده بطوریکه بسهولت قابل رویـت عموم باشد در محل جایگاه ضروری است.
 • ایزوله کردن مخازن زیرزمینی و تجهیز آنها به لوله خـروج گـاز بـا ارتفـاع مناسـب بـا بنـایجایگاه ضروری است.
 • دفن مخازن سوخت با توجه به استانداردها و ضـوابط ایمنـی موجـود از جملـه ایجـاد اتاقـکمناسب دسترسی و چاه فروکش باید صورت پذیرد.
 • ایجاد کانالهای مناسب د راطراف جایگاه جهت هدایت مواد سوختی سرریز شده احتمالی بـه سپتینگی که به همین منظور بایستی تعبیه گردد ضرورت دارد.
 • در تعبیه کانالها و سپتینگ مزبور باید دقت گردد که آنها به هیچ نحو با آبروهای خیابـانی و مجاری آب محلی و زیرزمینی مرتبط نگردد.
 • رعایت نظافت مداوم کف جایگاه و رفع آلودگی های مواد سوختی و ضایعات بسیار ضروریاست.
 • پرسنل جایگاه بایستی در هنگام کار از لباسهای نخی ضد جرقه و کفشهای بدون میخ و ایمناستفاده نمایند.
 • جایگاه سوخت رسانی باید ضرورتأ دارای تأئیدیه و مجوز ایمنی از سـازمان آتـش نـشانی و مراجع ذیربط بوده وطبعأ صدور تأئیدیه مزبور منوط به طراحی و اجرای دقیق سیستم ایمنـی مناسب برابر ضوابط استاندارد خواهد بود.
 • وجود خاموش کننده های پودری و دیگر خاموش کننده های مـورد نیـاز متناسـب بـا حجـممحیط به نحوی که قابل دسترسی سهل در مواقع اضطراری باشد ضروری است.
 • سیستم ایمنی تعبیه شده در جایگاه اعم از اعلام و اطفـاء حریـق و خـصوصأ خـاموش کننـدههای مورد نیاز ب اید توسط افراد ذیصلاح مورد کنتـرل دوره ای قـرار گرفتـه و دارای تأئیدیـهمربوطه باشد.
 • کلیه پرسنل جایگاه باید دارای آشنای کامل با نحوه اسـتفاده از سیـستم ایمنـی و تجهیـزاتاطفائی تعبیه شده در جایگاه بوده و لزومأ و حداقل دارای گواهینامه شرکت در دوره مقدماتیآموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی از مرجع ذیصلاح (آتش نشانی) باشند.

 

[alert type=”info”]منبع : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران[/alert]

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://nejatgar.com/?p=715
اشتراک گذاری:
webmaster
نجاتگر :: حاصل سال ها تلاش دوستان ما براي خدمت به شما بهترين ها
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد ایمنی در جایگاه های سوخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.