با وجود روند سریع واکسیناسیون در کشور ، کماکان کرونا را جدی بگیریم و #ماسک_بزنیم
با وجود روند سریع واکسیناسیون در کشور ، کماکان کرونا را جدی بگیریم و #ماسک_بزنیم
0
0

دسته: تخصصي سيلاب

جستجو و نجات در سوانح دريايي ، غرق شدگي و تخصصي سيلاب