سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
0
0

آموزش امداد و کمک هاي اوليه

 

 

Image result for red crescent icon

مباني کمک هاي اوليه

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMu87AX6tRbW1fyzwF5zcIeq-_wWW8Wz-OHEfleokYYNTGCI_u

علايم حياتي

Image result for injury icon

ارزيابي مصدوم

احياي قلبي ريوي

https://image.flaticon.com/icons/png/512/387/387574.png

شکستگي و آسيب اسکلتي

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Creative-Tail-Halloween-blood.svg/2000px-Creative-Tail-Halloween-blood.svg.png

خونريزي و زخم ها

Image result for snake bite icon

گزيدگي ها

Related image

سرما زدگي و گرمازدگي

https://img.freepik.com/icones-gratis/desativado_318-108262.jpg?size=338&ext=jpg

حمل مصدوم

Image result for poison icon

مسمويت هاي تنفسي و گوارشي

Image result for shock icon

برق گرفتگي

Related image

شوک ؛ غش و تشنج

Image result for burn icon
سوختگي ها
تجهيز جعبه کمک هاي اوليه