تمام مطالب برچسب : جایگاه سوخت
ایمنی در جایگاه های سوخت

ایمنی در جایگاه های سوخت

جایگاه داران و کارکنان پمپ های بنزین حتما می بایست نسبت به نکات زیر آگاهی کامل داشته باشند وموارد زیر را رعایت کنند تا از بروز حوادف ناگوار و آتش سوزی های سهمگین پیشگیری به عمل آید :   حتی المقدور باید سعی شود که در حاشیه و اطـراف جایگاههـای سـوخت رسـانی از احـداث تصرفاتی که دارای گردش جمعیتی و رفت و آمد زیاد میباشند خودداری گردد. جایگاههای سوخت رسانی (حداقل)در شعاع ۳۰ متری خود باید دارای حریم ایمنـی بـوده ودر این شعاع هیچگونه تصرفاتی احداث نشده و وجود نداشته باشد. در صورت وجود هرگونه تصرفی در خارج محدوده شعاع حریم ایمنی، درب عبـور و مـرور و یا پنجره اینگونه تصرفات نباید در فضای مشرف به جایگاه سوخت رسانی احداث […]