فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر

سلسله مباحث مربوط به حقوق بشر ، ترویج فرهنگ بشردوستی ، برابری و برادری ، فعالیت های ضد نژادپرستانه ، ، مباحث ویژه فلسطین ، افغانستان ، عراق ، آفریقا و آمریکای لاتین

فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر

پستتوسط iabch » جمعه ارديبهشت ماه 20, 1392 9:44 pm

.

فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر


فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر به سال 1919، پس از پايان جنگ جهاني اول، در شهر پاريس ، تحت عنوان ليگ جمعيت هاي صليب سرخ ، تأسيس شد. جنگ نياز به همكاري ميان جمعيت هاي صليب سرخ را نشان داده بود. اين جمعيت ها از طريق فعاليت هاي بشردوستانه خود به سوي اسيران جنگ و زرمندگان، ميليون داوطلب را به سوي خود جلب كرده و مجموعه عظيمي از تخصص پدپد آورده بودند. اروپاي ويران شده نمي توانست چنين منبعي را از دست بدهد.
درين ميان ، هنري ديسون، رئيس كميته جنگ صليب سرخ آمريكا، پيشنهاد كرد فدراسيوني از اين جمعيت هاي ملي شود. يك كنفرانس بين المللي پزشكي كه به ابتكار ديويسون برگزار شد، به ايجاد ليگ جمعيت هاي صليب سرخ انجاميد ، كه در اكتبر 1983 به ليگ جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر، و سپس، نوامبر 1991 به فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر تغيير نام داد.

نخستين هدف فدراسيون ، بهبود بهداشت مردم كشورهايي بود كه در طول چهار سال جنگ محتمل آلام بسيار شده بودند. اهداف آن عبارت بود از تقويت و وحدت جمعيت هاي صليب سرخ موجود و ترويج ايجاد جمعيت هاي جديد جهت فعاليت هاي بهداشتي.
جمعيت هاي موسس ، پنج جمعيت بودند: بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، ژاپن و ايالات متحده آمريكا. اين شمار در گذر ساليان افزايش يافت و در حال حاضر به 178 جمعيت به رسميت شناخته شده ، رسيده است ـ تقريباً يك جمعيت در هر كشور. وظيفه اصلي آن در آغاز بود از مكم به قربانيان تيفوس و قحطي در لهستان ، امروزه، فدراسيون ، سالانه 80 امدادي را هدايت مي نمايد.


مأموريت و نقش فدراسيون

فدراسيون بين المللي سرخ و هلال احمر،بزرگترين سازمان بشردوستانه جهان است كه ياريرساني فارغ از تبعيضات مربوط به قوميت . نژاد، باورهاي ديني، طبقاتي يا عقايد سياسي را ارائه مي كند.
فدراسيون بين المللي كه در سال 1919 بنيان گرفت ، اينك داراي 178 عضو( جمعيت هاي ملي صليب سرخ و هلال احمر)، يك دبيرخانه ( در ژنو)، 16 دفتر منطقه اي ، 60 هيات/دفتر نمايندگي كشوري، كه در نقاط استراتژيك مستقر شده اند، و چهار واحد پشتيباني منطقه اي ( ابوظبي، بوداپست، نايروبي و پاناما) مي باشد تا از فعاليت هاي جمعيت هاي ملي در سراسر جهان حمايت نمايند. جمعيت هاي ملي ديگري نيز در حال تأسيس مي باشند. در بسياري از كشورهاي اسلامي به جاي صليب سرخ ، از علامت هلال احمر استفاده مي شود.
مأموريت فدراسيون عبارت است از :
بهبود زندگي مردم آسيب پذير با بسيج توان انسانيت،
و مردم آسيب پذير عبارتند از:
كساني كه بيش از همه در معرض خطرات ناشي از موقعيت هايي هستند كه بقاي آنها يا توانائي آنها را در اينكه در تراز قابل قبولي از ايمني اجتماعي و اقتصادي و كرامت انساني زندگي كنند تهديد مي نمايد. اينگونه كسان غالباً ، قربانيان سوانح طبيعي ، فقر ناشي از بحران هاي اقتصادي- اجتماعي ، پناهندگان و قربانيان موارد اضطراري بهداشتي هستند. فدراسيون ، عمليات امدادي را براي ياري قربانيان سوانح مي دهد، و اينگونه اقدامات را با فعاليت هاي توسعه اي در مي آميزد تا توانمندي هاي جمعيت هاي ملي عضو خود را تقويت كند.
شبكه يگانه جمعيت هاي ملي-كه تقريباً تمامي كشورهاي جهان را تحت پوشش خود دارند- توان اصلي فدراسيون هستند. همكاري ميان جمعيت هاي ملي توان بالقوه بيشتري به فدراسيون مي دهد تا توانمندي ها را توسعه بخشد و كساني كه بيش از همه نيازمند اند ياري برساند. در سطح محلي، شبكه جمعيت هاي ملي فدراسيون را قادر مي سازد تا به يكايك اجتماعات دسترسي پيدا كند.
نقش دبيرخانه در ژنو عبارت است از هماهنگسازي و بسيج ياري امدادي در موارد اضطراري بين المللي ، ترويج همكاران ميان جمعيت هاي ملي و حضور در عرصه بين المللي به عنوان نماينده جمعيت هاي ملي.
نقش هيات هاي نمايندگي عبارت است از ياري و ارائه رهنمودهاي مشورتي به جمعيت هاي ملي در عمليات امدادي و برنامه هاي توسعه ، و ترغيب همكاري منطقه اي.


استراتژي 2010

استراتژي 2010، راهنماي اقدامات فدراسيون طي سال هاي 2010-2000 مي باشد. استراتژي سه راستاي استراتژيك را براي فدراسيون و جمعيت هاي ملي عضو آن تعريف مي كند تا از آنها پيروي نمايند و به ماموريتي مشترك دست يابند:

اين سه راستا عبارتند از :

1) ترويج ارزش ها و اصول بشردوستانه؛
2) پاسخ به سوانح؛
3) آمادگي سوانح؛
بهداشت و مراقبت در اجتماع.
جمعيت هاي ملي نيك ورز كه مي توانند حمايت از خود را بسيج كنند، و مأموریت بشردوستانه خود را به انجام رسانده ، به ايجاد جامعه مدني كمك نمايند.از طريق برنامه هاي همكاري ، مشاركت ها و تأمين هاي مالي بلند مدت ، و همچنين، مدافعه گري فعالتر ، به گونه اي كار آمد، با همديگر به فعاليت بپردازند.
استراتژي 2010 كه توسط مجمع عمومي در اكتبر 1999 به تصويب رسيد، اوج يك فرايند دو ساله مشورت با جمعيت هاي ملي بود. افزون بر تحليل روندهاي محيط بيرون از جمعيت ، استراتژي بر درس هاي برگرفته فدراسيون از عملكرد خود در دهه 2000-1999 نيز استوار است.


حاكميت

در حاليكه دبيرخانه مسئول اداره امر روزمره فدراسيون است، تصميم گيري درباره راستاها و سياست هاي آن توسط اركان حاكمه انجام ميگيرد. اين اركان چارچوبه مقصود ، سياست ها ، اهداف و برنامه ها را تعريف مي نمايند، و سازو كاري را براي پاسخگويي و رعايت موازين تهيه مي كنند.

مجمع عمومي:

مجمع عمومي ، عاليترين ركن تصميم گيري فدراسيون است . مجمع هر دوسال يكبار تشكيل جلسه مي دهد و متشكل از نمايندگان همه جمعيت هاي ملي است. اجلاس آتي آن در سال 2003 در ژنو خواهد بود. مجمع عمومي مسئول انتصاب دبيركل است، كه سرمقام اجرائي فدراسين مي باشد و مديريت دبيرخانه و هيات هاي نمايندگي آن را به عهده دارد.


هيات حاكمه:

هيات حاكمه در فواصل زماني ميان مجمع عمومي مي نمايد، دوبار در سال تشكيل جلسه مي دهد و از اختيار اتخاذ برخي تصميم گيري ها برخوردار است. هيات شامل است بر : رئيس فدراسيون و نواب رئيس ، نمايندگان برگزيده جمعيت هاي ملي عضو و رئيس كميسيون مالي. چهار كميسيون ديگر ، خدمات بهداشتي و اجتماعي ، جوانان ، امداد سانحه و توسعه را تحت پوشش قرار مي دهند.


اعضاء هيات حاكمه

اعضاء هيات حاكمه در حال حاضر مركب اند از :

رئيس : آقاي خوان مانوئل سوارز دل تورو ريوري ( اسپانيا)
پنج نائب رئيس : رئيس جمعيت سوئيس ( بنا به مقام) ؛ كانادا ؛ هند ؛ مصر ؛ ايتاليا ؛ رئيس كميسيون مالي ( آمريكا)
20 جمعيت عضو ، برگزيده سيزدهمين مجمع عمومي فدراسيون بين المللي در نوامبر 2001 ، شامل جمعيت هاي زير :
هلال احمر الجزاير ، صليب سرخ هاي باربادوس، بريتانيا ، شيلي ، چين ، فنلاند ، هندوراس ، هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، صليب سرخ هاي جاماوئيكا، سيرالئون، ژاپن ، ناميبياي ، نيوزيلند، روسيه ، سيرالئون، هلال احمر سومالي، تونس ، تركيه ، صليب سرخ اوگاندا، اوكراين ، و هلال احمر امارات متحده عربي . هلال احمر جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار پس از انقلاب ، در سال 2001 به عضويت هيات حاكمه فدراسيون برگزيده شد.


شركاي كاري

فدراسيون بين المللي صليب سرخ از طريق جمعيت هاي ملي خود و با همراهي كميته بين المللي صليب سرخ فعاليت مي نمايد. وانگهي ، با بسياري از ديگر سازمانها نيز همكاري دارد تا بتواند فعاليت هاي خود را به شيوه اي كارآمد تر انجام دهد. اين ياري مشاركت ها در سه عرصه اصلي جريان دارند:

ياري بشردوستانه ، توسعه و پژوهش

ياري بشردوستانه ـ فدراسيون با اركان بين المللي و بسياري از سازمان هاي غيردولتي و بين الدولي همكاري دارد تا كارآمدي خدمات خود را به بهره وران افزايش دهد و به استقرار معيارها و رويه هايي براي فعاليت بشردوستانه خود كمك نمايد. شركاي كاري شامل اند بر اتحاديه اروپا (ECHO) و كارگزاري سازمان ملل مانند دفتر سازمان ملل براي هماهنگسازي امور بشردوستانه ، كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، سازمان جهاني بهداشت، برنامه جهاني غذا و صندوق كودكان سازمان ملل. فدراسيون از 1994، از جايگاه ناظر دائمي در مجمع عمومي سازمان ملل برخوردار شده است، كه فرصتي براي آن فراهم مي سازد تا آراء خود را بيان كند و به آراء كشورهاي عضو آن گوش فرا دهد.

توسعه ـ فدراسيون مي كوشد توانمندي هاي جمعيت هاي ملي را در سراسر جهان تقويت كند. هدف آن تضمين اين امر است كه ياري ها ، پايدار و منسجم باشند. براي ارتقاء همكاري در اين عرصه ، با همكاري 12 دولت اهدا كننده و جمعيت هاي ملي آن ، فرايندي سه جانبه را بنياد نهاده است.پژوهش ـ فدراسيون با مشاركت نهادهاي پژوهشي ، دانشگاه ها ، و بخش خصوصي فعاليت مي نمايد تا مبادله تجربه نموده و بر روندهاي ياري بشردوستانه ، از جمله، تامين مالي ، معيارها و روش ها ، نظارت داشته باشد.
در سطح ملي و منطقه اي كه جمعيت هاي ملي مشاركت هايي با گروه هاي اجتماعي ، بازرگاني ، و وزارتخانه هاي دولتي و كارگزاري هاي بين الدولي برقرار مي نمايند، فدراسيون بين المللي آنها را قادر مي سازد تا برنامه ها خدمات خود را در هر كشور به شيوه اي كارآمدد در هم ادغام نمايند.
ساختار سازماني فدراسيون بين الملليفدراسيون بين المللي شامل دبيرخانه در ژنو دفترهاي ميداني در سراسر جهان مي باشد:

-دبيرخانه
-دبيركل
-معاونت همكاري و توسعه ـ ( بخش هاي آفريقا ، آسيا و اقيانوسيه ، آمريكا ،اروپا ، خاورميانه و شمال آفريقا) ؛ توسعه سازماني، بهداشت و مراقبت ؛ هماهنگسازي
-معاونت مديريت سانحه و هماهنگي: مديريت عمليات ؛ پشتيباني ؛ آمادگي سوانح اضطراري فدراسيون ؛ حفاظت ؛ آمادگي سوانح / پاسخ به سوانح
-معاونت خدمات پشتيباني : منابع انساني ؛ امور مالي ؛ سيستم هاي اطلاعات ؛ بخش اداري ، شامل كتابخانه و آرشيو
-بخش هايي كه مستقيما به دبيركل گزارش مي دهند : نظارت و ارزيابي: نظارت ؛ تماميت ؛ اداره كل ارزياب ؛ اداره كل مديريت ريسك و حسابرسي
حاكميت و برنامه ريزي : اداره كل حقوقي و پشتيباني حاكميت ؛ روابط با كميته بين المللي صليب سرخ ؛ اداره كل اصول و ارزش ها ؛ برنامه ريزي استراتژيك؛ هماهنگسازي توسعه سياست ها .
منبع: www.rcs.ir


چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی ؛ چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی .... یا اباصالح المهدی (عج)
نماد کاربر
iabch
همکار سايت
همکار سايت
 
پست ها : 146
تاريخ عضويت: دوشنبه مهر ماه 15, 1386 12:00 am
تشکر کرده: 7 بار
تشکر شده: 7 بار
امتياز: 2998

بازگشت به انجمن بشردوستان

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان